Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvityksen tekee työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri.

Yksi lakisääteisen työterveyshuollon vaatimuksista on työpaikkaselvitys. Sen avulla arvioidaan työtä, työyhteisöä ja työympäristöä sekä niiden vaikutusta terveyteen ja työkykyyn.

Työpaikkaselvitys on tehtävä aina yrityksen toiminnan alkaessa, sen muuttuessa tai

työterveyshuoltoon kerääntyneen tiedon perusteella.

Työpaikkaselvityksen tulee olla ajan tasalla, eli se on päivitettävä ainakin 3−5 vuoden välein.

Esimerkiksi rakennusalalla tulisi päivittää vähintään kerran kolmessa vuodessa. Toimistoalalla taas kerran viidessä vuodessa.

Selvityksen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain toimintasuunnitelman päivityksen yhteydessä.

Kaikkien työpaikkojen olosuhteiden ja niissä tehtävän työn ollessa samanlaisia riittää, että työpaikkakäynti järjestetään vain yhdellä työpaikalla.Jos esimerkiksi rakennusyrityksen kaikilla rakennusmailla tehdään pintaremonttia, työpaikkakäynti järjestetään vain yhdelle työpaikalle. Jos kuitenkin yhdellä rakennusmaalla tehdään betonivalutöitä ja toisella telineasennusta, työpaikkakäynti tulee järjestetää molemmille rakennusmaille.

Vuokrayrityksellä ei ole oikeutta teettää työpaikkaselvitystä käyttäjäyrityksen tiloissa.

Vuokratyössä työpaikan mahdollisten riskien selvittäminen ja arviointi on käyttäjäyrityksen vastuulla. Käyttäjäyrityksen työterveyshuolto arvioi työn vaarojen terveydellisen merkityksen työpaikkaselvityksessä.

Vuokrayrityksen on järjestettävä vuokratyöntekijän työterveyshuolto ja kerrottava vuokratyöntekijälle miten lakisääteinen työterveyshuolto järjestetty.

Yhteistyö vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä on välttämätöntä, jotta myös vuokratyöntekijän työterveyshuolto pysyy ajan tasalla työpaikan olosuhteista ja pystyy järjestämään terveystarkastuksen, opastuksen tai vaikka perehdytyksen tarpeen tullessa. Vuokrayritys on vastuussa riittävän ja ajantasaisen tiedon saannista käyttäjäyritykseltä vuokratyöntekijän työpaikan terveydellisiin olosuhteisiin liittyen.

luomen-poisto

Työntekijäsi työkykyä tukien kohtuullisin hinnoin