Terveystarkastukset

Terveystarkastukset ovat osa työterveyshuoltoa ja niille on monia erilaisia perusteita. Tarkoituksena on ehkäistä mahdollinen työstä aiheutuva haitta terveydelle.

Terveystarkastukset tulee tehdä työn alkaessa sekä määrävälein sen kestäessä, jos työstä voi aiheutua erityistä sairastumisen vaaraa. Useimmiten määräaikaistarkastukset tehdään 3–5 vuoden välein. Joissain tilanteissa saatetaan tehdä useammin, jos työntekijän henkilökohtainen terveydentila sen vaatii.

Terveystarkastukset toteuttaa pääsääntöisesti työterveyshoitaja. Työterveyslääkärin tarkastukselle on tarvetta esimerkiksi silloin, kun työntekijällä on työperäiseen sairauteen viittaavia oireita, työntekijällä on aikaisemmin todettu työperäinen sairaus tai ammattitauti, tai työntekijällä on työkykyyn vaikuttavia sairauksia tai oireita.

Työnantaja voi myös halutessaan järjestää työntekijöilleen laajemman työterveyshuollon palvelun (työhöntulo- ja ikäkausiterveystarkastukset), vaikka työssä ei ole erityistä sairastumisen vaaraa.

Alkutarkastus tulisi tehdä jo ennen työsuhteen tai altistumisen alkamista, jos työhön liittyy erityinen sairastumisen vaara, kuten yövuorot tai raskaiden esineiden nostot. Kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Työterveyshuollon terveystarkastuksissa selvitetään työntekijän terveydentilaa (krooniset sairaudet, perinnölliset tekijät, elämäntavat ja elämäntilanne), arvioidaan ja tuetaan työntekijän työkykyä, arvioidaan kuntoutustarvetta, edistetään terveellisiä elämäntapoja, annetaan tietoa työn riskeiltä suojautumisesta sekä kerätään tietoa työstä.

Terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen käytetään kliinisiä tutkimuksia, kuten verenpainemittauksia ja mikrospirometriaa, ja tarvittaessa muita tarkoituksenmukaisia ja luotettavia menetelmiä. Terveystarkastuksessa ilmetessä jotakin poikkeavaa tulee tehdä lääkäritarkastus.

Terveystarkastuksesta annetaan lausunto, johon kirjataan tarkastuksen perusteella tehdyt johtopäätökset eli kannanotto työhön sopivuudesta terveydentilan puolesta. Työntekijälle annetaan myös voimassaoloajalla merkitty terveystarkastuskortti.

Työnantajan vaihtuessa terveystarkastuksen tarve riippuu vanhan ja uuden työn samankaltaisuudesta. Jos työnkuva pysyy samana, uutta terveystarkastusta ei tarvitse tehdä, niin kauan kuin alkutarkastus tai määräaikaistarkastus on järjestetty aiemman työnantajan kautta ja on edelleen voimassa. Jos työnkuva muuttuu, uusi terveystarkastus tulisi tehdä.

Terveystarkastuksista sovitaan tapauskohtaisesti.

Vuokratyössä vuokrayritys on vastuussa työntekijän terveystarkastuksista. Vuokrayrityksen on järjestettävä vuokratyöntekijän työterveyshuolto ja kerrottava vuokratyöntekijälle, miten lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty.

Työntekijäsi työkykyä tukien kohtuullisin hinnoin