Työntekijän sairastuminen ja tapaturmat

Työnantaja maksaa sairausajan palkkaa ensimmäisten yhdeksän peräkkäisen työpäivän ajalta. Työnantajan maksamien sairauslomapäivien laskenta alkaa alusta, jos työntekijä on yhdenkin päivän töissä sairausloman jälkeen ja palaa tämän jälkeen takaisin sairauslomalle.

Esimerkki: Työntekijä on ollut kolme päivää sairauslomalla, tullut sen jälkeen yhdeksi päiväksi töihin ja ollut sen jälkeen taas yhdeksän päivää sairaana.

Tässä tapauksessa työntekijä on ollut sairauslomalla 12 työpäivää ja työnantaja on velvollinen maksamaan ainoastaan ensimmäiset 9, loput 3 korvaa työntekijälle Kela.

Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan työntekijän sairauden diagnosointia ja hoitoa, ellei hän ole vapaaehtoisesti valinnut työterveyshuoltopakettia, johon nämä palvelut kuuluvat.

Lain mukaan työntekijän ollessa yli 60 päivää sairauslomalla työnantaja on Kelan vaatimuksesta velvollinen maksamaan lääkärikeskukselle työntekijän työkykyarvion.

Tämän työn hintaan sisältyy sairaanhoitajan tekemä työntekijän työkyvyn alustava arviointi, sen jälkeen työterveyslääkärin tekemä pakollinen arvio ja lisäksi mahdolliset muiden erikoislääkärien tekemät tutkimukset ja konsultoinnit. Arvioita voidaan myöhemmin tehdä lisää, jos sairausloma jatkuu.

Työnantaja ei voi irtisanoa sairauslomalla olevaa työntekijää.

Osittainen taloudellinen vastuu on ainoastaan yrityksillä, joilla on yli 50 työntekijää, mikäli ylityöntekijä on sairauden takia joutunut työkyvyttömäksi.

Jokainen työnantaja on vastuussa työpaikan työtapaturmavakuutuksen järjestämisestä. Vakuutus useimmiten korvaa tapaturmaan joutuneen työntekijän hoitokulut ja sairausloman palkan.

Mikäli työnantaja ei ole tilanteessa noudattanut työturvallisuusmääräyksiä, voi vakuutusyhtiö kieltäytyä maksamasta kuluja.

Työterveyshuolto vähentää työpaikalla tapahtuvien onnettomuuksien määrää, sillä työantaja ei ole välttämättä aina kykeneväinen arvioimaan kaikkia työntekijöiden terveyttä vaarantavia tekijöitä itse. Ammattilaiset voivat pitää tarpeellisena ennaltaehkäisevien ja suojaavien toimien lisäämistä. Työterveyshuolto auttaa vähentämään sairauspoissaolojen määrää ja pituutta arvioimalla työolot, jotka voivat vaikuttaa kroonisista sairauksista kärsiviin työntekijöihin.

Työntekijä voi kääntyä oman työterveyshuollon puoleen, jos hänen työnantajansa on vapaaehtoisesti valinnut nämä palvelut osaksi työterveyshuoltosopimusta.

Muissa tapauksissa työntekijä voi ottaa yhteyttä terveyskeskuksen tai yksityispuolen lääkäriin.

Työnantajalla on oikeus velvoittaa työntekijää kääntymään oman työterveyshuollon lääkärikeskuksen puoleen. Tästä täytyy kuitenkin olla kirjallinen maininta työsopimuksessa.

Useimmiten saman lääkärin palveluiden käyttäminen auttaa vähentämään sairauspoissaolojen määrää ja pituutta, sillä lääkäri tuntee valmiiksi potilaansa terveydentilan ja hänen työpaikkansa haittatekijät.

Mikäli yrityksen työterveyshuoltosopimukseen sisältyy työntekijöiden hoito, sen maksaa työnantaja. Muussa tapauksessa työntekijä maksaa hoidon itse ja valitsee, meneekö hoitoon kunnalliselle vai yksityiselle puolelle.