• Oled siin:
 • Esileht
 • Info
 • Registreerimis- ja andmekaitseteade

Registri- ja andmekaitseteadmused

Euromedfin Oy kliendiregistris säilitatakse olemasolevate või võimalike ettevõtte- ja organisatsiooniklientide ning nende lepinguliste kontaktisikute ja teiste kontaktisikute andmeid.


Euromedfin Oy järgib oma tegevuses ELi üldist andmekaitsemäärust, kehtivat õigusakti ja asutuste juhiseid isikuandmete töötlemise kohta ning täidab üldise andmekaitsemääruse General Data Protection Regulation (GDPR) nõudeid.


Euromedfin Oy austab klientide, patsientide, partnerite ja töötajate privaatsust.

Millisel eesmärgil isikuandmeid kogutakse

Käsitseme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendisuhtluse haldamine ning klienditeenindus koos ettevõttekliendi lepinguliste ning muude kontaktisikute andmete haldamisega
 • Kliendi tagasiside kogumine ja töötlemine
 • Turuuuringute ja arvamusküsitluste läbiviimine
 • Kliendisuhte analüüs, grupeerimine ja raporteerimine ning muud üldkliendi ja Euromedfini äritegevuse arendamisega seotud eesmärgid
 • Müügi, turunduse ja kommunikatsiooni haldamine, arendamine, suunamine ja jälgimine

Milliseid andmeid kogutakse

Käsitlusel olevad isikuandmed:

 • Nimi ja kontaktandmed
 • Ametinimetus ja sugu
 • Vastutuse kirjeldus
 • Lepingu kontaktisiku roll ettevõttes
 • Nõusolekud / keelud turundussuhtluseks

Kui kaua andmeid säilitatakse?

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui olete meie ärikliendi kontaktisik. Teeme isikuandmete kustutamise aja iga aasta.

Kes käitleb andmeid ja kuidas neid väljastatakse

 • Isikuandmete töötlemise võib välja anda välispartneritele, kes töötlevad isikuandmeid Euromedfini nimel.
 • Kliendi registri andmeid ei anta edasi.
 • Isikuandmeid ei väljastata väljaspool ELi ega töödelda väljaspool ELi.

Kust allikatest teave kogutakse

Euromedfin Oy ettevõtte- ja organisatsiooniklientide kontaktandmed uuendatakse Euromedfin lepingubaasis kas lepingupartneri või isiku enda teate alusel.

Kas nõusolekut on võimalik tühistada?

Kui töötlemine põhineb teie antud nõusolekul, võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Taotluse saate saata aadressile olga.loginovmedfin.fi

Sinu õigused

Teil on õigus taotleda enda isikuandmeid, isikuandmete parandamist, isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist. Taotlused saab saata aadressile olga.loginovmedfin.fi


Kui te töötate ettevõtte või organisatsiooni kontaktisikuna, ei saa teie andmeid sel ajal kustutada.

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Kui arvate, et Teid puudutava isikuandmete töötlemisel on rikutud andmekaitsemäärust, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.


Kaebuse saate esitada ka selles liikmesriigis, kus teil on püsiv elukoht või töökoht.

Kuidas isikuandmeid kaitstakse

Euromedfin kasutab asjakohaseid füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid andmete kaitsmiseks väärkasutuse eest. Sellised meetmed hõlmavad muu hulgas andmesidevõrgu kontrolli ja filtreerimist, krüptimistehnoloogiate ja turvaliste seadmeruumide kasutamist, asjakohast juurdepääsu kontrolli, kontrollitud kasutusõiguste andmist ja nende kasutamise järelevalvet, isikuandmete töötlemisse kaasatud personali juhendamist ning riskijuhtimist meie teenuste kavandamisel, rakendamisel ja hooldamisel. Euromedfin valib hoolikalt oma alltöövõtjad ja tagab lepinguliste kokkulepete ja muude korralduste kaudu, et andmeid töödeldakse ka nende poolt seadusandluse ja hea andmekaitse tava kohaselt.

Kellega saate ühendust võtta

Andmekaitsevastutav Olga Loginov olga.loginovmedfin.fi

Patsiendiregister

Euromedfin Oy hoiab patsiendiregistrit, mis on ühiskasutuses Euromedfin Oy ja seal töötavate tervishoiutöötajate vahel, kes tegutsevad kas iseseisvana erialaspetsialistina või eraldi ettevõtete kaudu teenusepakkujatena.


Euromedfin Oy järgib tegevuses ELi üldist andmekaitsemäärust, kehtivat seadusandlust ning ametiasutuste juhiseid isikuandmete töötlemise kohta ning täidab üldise andmekaitsemääruse General Data Protection Regulation (GDPR) nõudeid.


Euromedfin Oy austab klientide, patsientide, partnerite ja töötajate privaatsust.

Terviseandmete kasutamise eesmärgid

 • patsientide uurimiste, ravi ja ennetava ravi kavandamine, korraldamine, rakendamine ja jälgimine
 • töötervishoiuteenused ja töövõime hindamine
 • tervishoiuteenuste osutamine ja nendest aruandlus ettevõtetele, kogukondadele ja eraisikutele.
 • ravi jälgimine professionaalse arengu alusel ning ravikvaliteedi ja efektiivsuse tagamiseks ja mõõtmiseks
 • registreerija enda tegevuse kavandamine, arendamine ja statistika, arvete esitamine ja sissenõudmine, auditid ning muud registreerija õiguste ja kohustuste täitmiseks vajalikud ülesanded
 • patsiendile sobivate uuringute ja raviprotseduuride hindamine ja nendest teavitamine (patsiendi nõusolekul)
 • patsientide ja klienditeeninduskeskuse vahelist suhtlust (nt kõnesid) võidakse salvestada, et tagada klienditeenindustöötajate teenuse kvaliteet ja tõendada teenindussündmuse toimumist.

Uute teenuste informeerimine ja turundamine

 • andmekoguja või tema koostööpartnerite toodete ja teenuste kommunikatsioon ja turundus
 • kommunikatsiooni, turunduse ja teenuste suunamine kliendile
 • kliendi informeerimine ja meeldetuletamine, kasutades kliendi- ja terviseinfo, kliendi tervisega seotud küsimustes, näiteks retseptide uuendamises, vaktsineerimises jms, samuti andmekoguja teenustest
 • kliiniliste meditsiiniuuringute hindamine ja nende kohta teavitamine, mis võivad olla patsiendile sobivad (patsiendi nõusolekul)
 • andmekoguja äritegevuse ja sellega seotud klienditeeninduse arendamine
 • klientide eelistuste ning teenuste ja teeninduspunktidega seotud valikute ja soovide kogumine ja jälgimine, analüüs ning nendega seotud klienditeeninduse arendamine
 • boonusprogrammi tegevuste ja hüvede registreerimine ja turundus
 • klientide soovide arvessevõtmine ja klienditeeninduse arendamine ning pakkumise sihtimine
 • boonusprogrammiga liitunud koostööettevõtete hüvede registreerimine
 • turundusuuringute ja arvamusuuringute läbiviimine

Tagasiside, ametlikud selgitustaotlused ja ohtlikud sündmused

 • kliendi tagasiside töötlemine
 • patsiendiõiguste seadusest tulenevate kaebuste või protestide käsitlemine
 • muude ametlike selgitustaotluste töötlemine, mis põhinevad EL-i või Soome seadusandlusel, nt andmekaitsemäärus
 • ohtlike sündmuste teatamise töötlemine, kui inimene on olnud patsiendi ohutusega seotud sündmuse sihtmärk

Milliseid andmeid kogutakse

 • Põhiandmed (nimi, isikukood, kontaktandmed, elukutse, patsiendi poolt nimetatud lähisugulane/alaealise patsiendi hooldajad ja muud tuvastustunnused (näiteks passikoopia), teave saab kontrollida rahvastikuregistrist)
 • nõusolekud ja keelud (Teave selle kohta, kas patsient lubab teabe avaldamise Euromedfinis töötavate tervishoiutöötajate vahel, kui hooldussuhe seda nõuab. Isiku nõusoleku- ja keeluinfo seotud otseturundusega ning isikuandmete kasutamisega)
 • tööandja andmed (Töötervishoiuteenuste klientide puhul lisaks: Tööandja, osakond/asukoht, ametinimetus, haigekassa liikmelisus, tööandjate kindlustusandmed ja muud töösuhte andmed)
 • terviseseisund (Terviseandmed, mis on vajalikud erinevate tervishoiutöötajate jaoks patsiendi ravi jaoks (haigusloo andmed, saatekirjad, arvamused ja vormi andmed) Patsiendi poolt esitatud tervise- ja enesehoolduse andmed, labori-, pildistamis- ja muud uuringu andmed)
 • broneerimisandmed (Klient, päev, kellaaeg, koht ja kellele aeg on broneeritud, samuti broneeringu tegija ja broneerimise päev)
 • arveldusinf (Ravi ja uuringute arveldusandmed. Raviga seotud maksja andmed)
 • tagasiside, ametliku selgitustaotluse ja ohu sündmuste teave (Tagasiside või selgitustaotlus ja antud vastused. Ohtliku sündmuse kirjeldus ja isikule antud selgitus)
 • muud teenusega seotud andmed (Teenusega seotud rahuloluandmed ja kommentaarid registri pidaja teenustest. Soovide ja valikute andmed ning kasutaja soovitud teenuste andmed. Ühenduse võtmise ajalugu. Kolmandate osapoolte registritest kasutaja nõusolekul salvestatud andmed. Püsikliendi andmed)

Kui kaua teavet hoitakse?

 • Põhimõtteliselt säilitame teavet 12 aastat pärast surma. Kui surma kohta pole teavet, säilitame 120 aastat sünnist.
 • Tagasisidega seotud andmed säilitatakse 5 aastat.
 • Ametlike selgitustaotlustega seotud andmed säilitatakse 12 aastat.
 • Ohtlike sündmustega seotud andmed säilitatakse 5 aastat.

Kes käitleb isikuandmeid ja kuhu isikuandmeid edastatakse

 • antud ühist nõusolek kooskõlas Euromedfini teid ravivate tervishoiutöötajatega
 • Teie töötervishoiuga seotud andmed on kõikide töötervishoius osalevate spetsialistide käsutuses
 • Kela Retseptikeskus
 • Teie e-retseptid salvestatakse Retseptikeskusesse, mida haldab Kela. Lisateavet leiate aadressilt www.kanta.fi.
 • Kanta patsiendiandmete arhiiv Teie terviseandmed arhiveeritakse Kela poolt hallatavasse Kanta teenuste Patsiendiandmete Arhiivi, mis põhineb Sotsiaal- ja tervishoiu kliendiandmete elektroonilise töötlemise seadusel (159/2007) ("kliendiandmete seadus"). Lisateavet leiate aadressilt www.kanta.fi.
 • Lisaks võib teie patsiendiandmeid välja anda Patsiendiõiguste seaduse (785/1992) 13 § alusel järgmiselt
 • Teine tervishoiuasutus / organisatsioon / raviasutus või tervishoiutöötaja
 • Ravi korraldamiseks võib vajalikke andmeid edastada teie poolt määratud teisele tervishoiuasutusele, teie poolt antud suulise või kirjaliku nõusoleku või muul viisil ilmneva, patsiendikirjeldusse lisatud nõusoleku alusel.
 • Kindlustusseltsid
 • Seadusega määratud liiklus- ja õnnetuskindlustus. Vajalikud andmed antakse kindlustusseltsile ilma nõusolekuta (seaduse alusel)
 • Vabatahtlikud kindlustused: vajalikud andmed antakse teie nõusoleku alusel
 • Asutusele või ühingule, kellel on seadusega sätestatud õigus teabe saamiseks
 • Kohtule, muule asutusele või ühingule, kellel on seadusest tulenev õigus teabe saamiseks. Andmed antakse üldjuhul lausete vormis vastavalt asja vajadusele kirjaliku ja isikustatud taotluse alusel.
 • Patsiendi lähedane või muu lähedane isik
 • Kui sa oled teadvuseta või muul sarnasel põhjusel ravil, võib sinu lähedane või muu lähedane saada infot sinu ja sinu tervise seisundi kohta, kui pole põhjust arvata, et sa oleksid selle keelanud.
 • Teadusuuringute kasutamine
 • Patsiendiprotokolli andmete väljastamine teadusuuringuteks on lubatud Patsiendiõiguste seaduse 13.4 §-s ette nähtud viisil.
 • Muud terviseandmete uurimistööd eeldavad teie nõusolekut
 • Teie isikuandmeid väljastatakse ainult väljaspool ELi asuvale isikule teie nõusolekul.

Kuidas isikuandmeid kaitstakse

Euromedfin kasutab asjakohaseid füüsilisi, tehnilisi ja administreerimisvastaseid kaitsevahendeid andmete kaitsmiseks väärkasutuse eest. Sellised vahendid hõlmavad muu hulgas võrguliikluse kontrollimist ja filtreerimist, krüpteerimistehnoloogiate ja turvaliste seadmete kasutamist, asjakohast juurdepääsu kontrolli, kontrollitud kasutusõiguste andmist ja nende kasutamise seiret, isikuandmete töötlemises osalevate töötajate juhendamist ning meie teenuste kavandamisel, rakendamisel ja hooldamisel riskijuhtimist. Euromedfin valib hoolikalt oma alltöövõtjad ja tagab lepinguliste ja muude korralduste abil, et andmeid töödeldakse ka nende poolt seaduse ja hea andmekaitsetava alusel.

Sinu õigused

 • Õigus saada juurdepääs isikuandmetele.
 • Võite esitada isikuandmete kontrolli taotluse kirjalikult Euromedfini asukohta (registriandmete kontrolli taotlusvorm).
 • Õigus andmete parandamisele.
 • Võite esitada parandusnõude kirjalikult Euromedfini asukohta.
 • Õigus andmete kustutamisele.
 • Teie poolt esitatud andmed võib kustutada teie nõudmisel.
 • Muu:
 • Terviseandmete säilitustähtaeg määratakse vastavalt STM-i määrusele. Andmed kustutatakse pärast säilitusaja lõppu.
 • Muud andmed kustutatakse pärast jaotises "Säilitusaeg" märgitud perioodi lõppu.
 • Õigus piirata töötlemist.
 • Teil on õigus piirata Euromedfini töötlemist, kui vaidlustate oma isikuandmete täpsuse, mil töötlemist piiratakse ajaks, mille jooksul saame kontrollida nende täpsust. Piirang rakendatakse patsientide andmete krüpteerimise teel.
 • Õigus andmeid ühest süsteemist teise üle kanda.
 • Teine tervishoiu osutaja võib vaadata teie terviseandmeid läbi Kanta teenuste vastavalt teie enda poolt antud nõusolekutele ja keeldudele. Tehke nõusolekuid ja keeldusid saate hallata Omakanta teenuseid (www.kanta.fi).
 • Nõusoleku tühistamine.
 • Kui töötlemine põhineb teie antud nõusolekul, võite selle igal ajal tühistada. Nõusoleku tühistamiseks võite pöörduda klienditeenindusse.
 • Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.
 • Kui arvate, et isikuandmete töötlemisel on rikuttud andmekaitsemäärust, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.
 • Kaebuse võib esitada ka riigis, kus teil on püsiv elukoht või töökoht.

Kelle võid ühendust võtta

Andmekaitseametnik Olga Loginov olga.loginov@medfin.fi
Patsiendi esindaja Marina Meier marina.maier@medfin.fi

Copyright © 2024 MEDFIN

Lahtiolekuajad:

E-R: 8:00 — 20:00

L-P: Suletud

Copyright © 2024 MEDFIN

Lahtiolekuajad:

E-R: 8:00 — 20:00

L-P: Suletud